Lesetips


Noen aktuelle nettsteder - stemmerett


Arkivverket har laget et nettsted i forbindelse med stemmerettsjubileet der de blant annet belyser spørsmål som:

· Hvordan foregikk kampen for stemmeretten?

· Hvem var de første kvinnelige politikerne?

· Hvordan var de politiske forholdene i Norge tidlig på 1900-tallet?


Kilden har laget flere saker knyttet til stemmerettsjubileet:

Les også:


Danskene feirer sitt stemmerettsjubileum i 2015.
Kvinfo har laget en ressursside om stemmerettskamen i Danmark.


Nasjonalbiblioteket markerer Stemmerettsjubileet 2013 med en egen ressursside. I 2013 og i årene fremover vil siden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser, brev, opprop og mye mer. De inviterer også publikum til å ta kontakt og foreslå materiale som ønskes digitalisert.


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BDL) og stemmerettskomiteen har laget et eget nettsted med fakta og historie om kampen for stemmeretten.

Stemmerettskomiteen har også en side om kvinnesakspionerene, Camilla Collett, Gina Krog, Fernanda Nissen og Fredrikke Marie Qvam:


SNL har laget en oversiktsartikkel med mange lenker til mer utdypende informasjon om sentrale hendelser og personer: Stemmerett for kvinner i Norge


Stortinget.no har laget et grundig og informativt nettsted om kampen for kvinners stemmerett.

Generell informasjon:

Om lovforslag og grunnlovsendringer når det gjelder stemmerett:

Om underskriftsaksjonene i 1890, 1905 og 1907:

Om de første kvinnene på stortinget:

Her finnes det også blant annet lenker til debattene i Stortinget om stemmerett for kvinner i 1890, 1907 og 1913:


Hos Virksomme Ord kan du blant annet finne utskrifter av mange av de viktige talene til flere av de sentrale kvinnesaksforkjemperne. Talerne er listet alfabetisk etter etternavn.
Fem sentrale bøker med omtale


Norsk likestillingshistorie 1814-2013

Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen har skrevet boken som tar opp spørsmål om stemmerett og likestilling i Norge i en historisk kontekst. Boken ble utgitt i 2013.
Omtale fra utgiver: Kjønnslikestilling, som Norge nå eksporterer ut i verden på linje med fisk og olje, har ikke lang fartstid i Norge. Da Norge fikk en egen grunnlov i 1814, var det så selvsagt at kvinner ikke hadde stemmerett at man ikke trengte å presisere det. I 1913 fikk kvinner stemmerett på linje med menn. Hvordan og hvorfor skjedde dette? Og hva har skjedd i de hundre årene etterpå, som gjør at Norge i dag kalles et likestillingsland?

Norsk likestillingshistorie 1814 - 2013 gir en bred framstilling av hvordan kulturelle, sosiale og økonomiske forhold spiller sammen og skaper både likestilling og manglende likestilling.
Boken er regjeringens bidrag til stemmerettsjubileet i 2013.


Den norske kvinnebevegelses historie

Anna Caspari Agerholt har skrevet boken som forteller om den første kvinnebevegelsen i Norge. Boken utkom første gang i 1937.
Fra bokas bakside: Anna Caspari Agerholts ruvende verk om de norske kvinners frigjøringskamp er et pionérarbeid i vår samfunnshistorie. Boken utkom i 1937 og er til denne dag blitt stående som et standardverk. Og ikke bare det: verket har fått ny aktualitet gjennom Nyfeministenes og Kvinnefrontens fremmarsj. Det er en grunnbok for dem som kjemper for likestilling i dagens norske samfunn.

Forfatteren gir en bred fremstilling av kvinnesakens - «feminismens» - historie i Norge like frem til utgivelsesåret for den første utgaven. Skritt for skritt følger vi kvinnens frigjørelse på det sosiale, økonomiske og rettslige område. Det fortelles om skranker som falt, om seire og tilbakeslag, gjerne i tilknytning til de betydeligste foregangskvinner og - menn: Camilla Collett - «den norske kvinnefrigjørelsens åndelige opphav», ildsjelen Aasta Hansteen, Cecilie Thoresen, Gina Krog - kvinnebevegelsens første fører, Fredrikke Marie Qvam, Katti Anker Møller.  «De fire store» og deres frigjorte kvinnesyn blir analysert, likeledes den litterære antifeminisme hos Hulda Garborg og Sigrid Undset.
Den norske kvinnebevegelses historie finnes som e-bok hos


Likestilling eller særstilling? : Norsk Kvinnesaksforening 1884-1913

Aslaug Moksnes har skrevet boken om Norsk Kvinnesaksforenings første år. Boken utkom i 1984.
Fra bokas bakside: Denne boken, som utgis til Norsk Kvinnesaksforenings 100-års jubileum, retter søkelyset mot innføringen av alminnelig stemmerett for kvinner i 1913. Men det er ingen ubrutt rekke av seire som beskrives. Det er konfliktene, de harde motsetningene - av åpen og skjult politisk art - Aslaug Moksnes tar for seg i dette jubileumsskriftet. Hun behandler ikke bare stemmerettsstriden, men også sedelighetsdebatten og kampen om skolen. Og hun konsentrerer oppmerksomheten om viktige kursendringer innen foreningen: fra kamp til likestilling til arbeid for den «praktiske linje», og nederlag for forsøket på å lage et landsomfattende  forbund for kvinnesak. Sentrale skikkelser som Ragna Nielsen, Anna Rogstad, Anna Bugge, Cecilie Thoresen portretteres, ved siden av Hagbard Berner og Gina Krog.

Likestilling eller særstilling er en banebrytende studie, og nødvendig og nyttig lesing for kvinnerettsforkjempere i dag, og for historikere, som her vil finne mye nytt stoff. Boken er illustrert.
Den finnes som e-bok hos


Stolthet og kvinnekamp : Norsk Kvinnesaksforenings historie fra 1913

Elisabeth Lønnå har skrevet boken som forteller historien til Norsk Kvinnesaksforening fra 1913. Boken utkom i 1996.
Fra bokas bakside: Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 og var den første interesseorganisasjonen for kvinner. Foreningen har helt fra starten kjempet for kvinners rett til å kunne delta i samfunnslivet på lik linje med menn. Noen av fanesakene til kvinnesaksforeningen har vært kamp for likelønn, øke kvinners politiske innflytelse, seksualopplysning og selvbestemt abort.

Forfatteren gir en grundig presentasjon av de store forandringene som har skjedd i kvinners liv og posisjon gjennom hele vårt århundre. Hun plasserer Norsk Kvinnesaksforening i en samfunnsmessig og politisk sammenheng, og gir for første gang en enhetlig framstilling av perioden fra kvinnene fikk stemmerett i 1913 og fram til moderne tid. Lønnå tar utgangspunkt i kvinnebevegelsens egne kilder og drøfter nedgangstider like inngående som oppblomstringsperioder. Boken inneholder mye hittil ukjent stoff og kaster nytt lys over et viktig kapittel i norsk historie.
Stolthet og kvinnekamp finnes som e-bok hos


«Mandstemmer har vi saa evigt nok af fra før». Perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge i perioden 1898 - 1913.

Anne Gamme leverte denne hovedoppgaven i historie ved Universitetet i Oslo 2001.
De ideologiske forskjellene i synet på stemmerett dreide seg om hvilke grupper som burde oppnå stemmerett og i spørsmålet om stemmerett var en menneskerettighet uavhengig av kjønn og klasse, eller en rettighet knyttet til skatteevne og eiendom.

Samarbeidet mellom de to foreningene som arbeidet for stemmerett for kvinner, Landskvindestemmeretsforeningen og Kvindestemmeretsforeningen var preget av både samarbeid og konflikt. Konfliktene hadde utspring i både taktiske og ideologiske forskjeller i tillegg til at personlige uoverenstemmelser også spilte inn.

For de innflytelsesrike aktørene Fredrikke Qvam og Gina Krog var den internasjonale innflytelsen både på det idemessige og det praktiske plan svært viktig. I takt med kvinneforeningenes økende offisielle innflytelse ble deres internasjonale kontakter viktige også i et større perspektiv for den unge, norske nasjonen

Teksten finnes også som pdf: .
Generelle verker – kvinnesak / kvinnehistorie

Agerholt, Anna Caspari . Den norske kvinnebevegelses historie - Oslo : Gyldendal , 1973 . - 305 s.

Arnesen, Inger Johanne og Aud Langbo. Frå heksebål til stemmerett. I: Likestillingsboka, bind nr: 5, 1984. - 39 s. : ill.

Baugstø, Line. Camilla Collett: født Wergeland. Oslo: Cappelen Damm, 2013.

Bjørhovde , Gerd og Lervik , Åse Hiorth. Nøkkelpersoner og nøkkeltekster fra kvinnebevegelsens historie. I: Alberte ; 3. - Tromsø : Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø, 1992. - 243 s. : ill.

Blom, Ida. En nasjon - to kjønn : Norge fra 1880-årene til 1913.- I: Historisk tidsskrift (Oslo), bind 72, 1993. - S. 420-439

Blom, Ida. Nation - class - gender : Scandinavia at the turn of the century.- I: Scandinavian journal of history, nr. 1, 1996. - S. 1-16

Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.). Med kjønnsperspektiv på norsk historie : fra vikingtid til 2000-årsskiftet . Oslo : Cappelen akademisk forlag., c1999. - 408 s. : ill.

Danielsen, Hilde, Larsen, Eirinn & Owesen, Ingeborg W. Norsk likestillingshistorie : 1814 - 2013. Bergen : Fagbokforlaget, 2013.

Folkvord, Magnhild. Fredrikke Marie Qvam: Rabaldermenneske og strateg. Oslo: Samlaget, 2013.

Førde, Brit Fougner. Kvinneliv : om norske kvinner i 1880- og 1980-åra. - Oslo : Tiden, c1990. - 252 s. : ill.

Gatland, Jan Olav. Kvinner som gjekk føre. Bergen : Universitetsbiblioteket i Bergen, 2013. - 20 s. : ill.

Hagemann, Gro. De stummes leir? 1800-1900. I: Med kjønnsperspektiv på norsk historie : fra vikingtid til 2000-årsskiftet / Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.). Oslo : Cappelen akademisk forlag., c1999. S. 135-226

Høgh, Marie og Fredrikke Mørck. Norske kvinder : en oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundreaaret 1814-1914. Kristiania: Berg & Høgh's forlag , 1914 -25 . - 3 b.

Keilhau, Wilhelm. Det Norske folks liv og historie gjennom tidene. 10 : Tidsrummet fra omkring 1875 til omkring 1920.- Oslo : Aschehoug, 1935. - 536 s. : ill.

Key, Ellen. Några tankar om skandinavismens framtid.- Stockholm : Bonnier, 1906. - 62 s.

Lervik, Åse Hiorth (red.) Vi vil bestemme over våre liv : Tekster som belyser kvinnekamp gjennom hundre år. [Oslo]: Landslaget for norskundervisning/Cappelen, 1982.

Lønnå, Elisabeth. Stolthet og kvinnekamp : norsk kvinnesaksforenings historie fra 1913. Oslo : Gyldendal, 1996

Moksnes, Aslaug. Likestilling eller særstilling? : Norsk kvinnesaksforening 1884-1913. Oslo: Gyldendal, 1984.

Olsen, Claudia. Hvor står vi?. I: Samtiden (trykt utg.) - 72(1963)nr 1. - S. 117-119.

Oltedal, Audgunn & Skre, Arnhild (red.). Formødrenes stemmer : Kvinneliv rundt stemmeretten. Oslo : Pax, 2013.

Raaum, Nina C. Introduksjon - kjønn og politikk: I: Kjønn og politikk. [Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk] : Tano. – 22 s.

Skjønsberg, Kari (1974) Mannssamfunnet midt imot : Norsk kvinnesaksdebatt gjennom tre "Mannsaldre" : en antologi. Oslo: Gyldendal

Stuksrud, Brit. Kvinner i Horten rundt århundreskiftet

Wiestad, Else (red.) (1994) De Store hundreårsbølgene : Kjønnsdebatten gjennom 300 år. Oslo: Emilia

Om stemmerett

Albrektsen , Beatrice Halsaa (1977). Kvinner og politisk deltakelse. I: Pax-bøkene ; 523. - Oslo : Pax. - 223 s.

Den Almindelige Stemmeret. [Kristiania] : Dagbladets Bogtrykkeri, 1897. – 16 s.

Gamme, Anne. "Mandsstemmer har vi saa evigt nok af fra før" : perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge 1898-1913. Oslo : [A. Gamme], 2001. – 133 s. Noter: Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 2001. Katalogisert etter omslag.

Hallberg, Nina Charlotte (2003). Kvinner i norsk topp-politikk 1945-2002 : en studie av kjønnsspesifikke rekrutteringsmønstre i storting og regjering. Bergen : [N.C.Hallberg] URL:

Hammar, Inger (2004). För freden och rösträtten : kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar. - Lund : Nordic Academic Press. – 254 s. ill.

Hagelia, Magnhild. To jubileer. I: Samtiden (trykt utg.) - 72(1963)nr 1. – S. 4

Holter, Harriet og Halsaa, Beatrice … [et. al] (1996). Hun og han : kjønn i forskning og politikk. I: En Pax-bok. - Oslo : Pax. - 294 s. fig

Johnsen, Kirsten Wiik (2001). Fredrikke Marie Qvam : hennes vei til organisasjonslivet : oppvekst og voksenliv før 1900. - Trondheim : K.W. Johnsen. - 127 s Noter: Hovedoppgave i historie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2001

Kjølseth, Marie (1914). Kvinnestemmeretten. I: Norske kvinder, en oversikt over deres stilling og livsvilkaar i hundreaaret 1814-1914. Marie Høgh og Fredrikke Mørck, (red.). Kristiania: Berg & Høgh's forlag.

Kolstad, Eva (red). Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om stemmerett for kvinner : 17. mai 1814 - 11. juni 1913. Oslo, 1963. - 119 s. Noter: Ryggtittel: Stemmerett for kvinner.

Krog, Gina. Stemmeret for kvinder : foredrag i Norsk kvindesags-forening den 27de november 1885. Kra. : Huseby , 1885 . - 21 s.

Kvinnens årbok 1975. - Oslo : Pax, c1974. - 272 s. : ill.

Lippe, Berit von der & Tønnesson, Johan L (red.). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Oslo: Vidarforlaget, 2013.

Liversage, Toni (1975). Da kvinderne måtte gå under jorden : suffragetternes kamp for stemmeretten i England 1903-14. København: Gyldendal. - 121 s. : ill.

Means , Ingunn Norderval (19739. Kvinner i norsk politikk. I: Cappelens almabøker. - 0slo : Cappelen. - 184 s.

Nessheim, Ragnhild (1997). Press, politics and votes for women, 1910-1918. I: Acta humaniora (Oslo) - 10. - Oslo : Faculty of Arts, University of Oslo Scandinavian University Press.- 383 s Noter: Lettere bearbeidet utgave av forfatterens avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 1992 med tittel: British political newspapers and women's suffrage 1910-1918

Norseth, Kristin. "La os bryte tvert med vår stumhet!" : Kvinners vei til myndighet i de kristelige organisasjonene 1842-1912. Oslo : Det teologiske meninghetsfakultetet, 2007.

Raaum, Nina Cecilie (1998). Makt, demokrati, kjønn : norsk folkestyre i nordisk lys. - Bergen : N.C. Raaum. - 318 s. ill. Noter: Avhandling (dr. polit.) - Universitetet i Bergen, 1999

Reistad, G. R. (2011). 100-års dag for første kvinne på Stortinget. I Særtrykk om Anna Rogstad.
Hentet fra: http://www.stemmerett.no/tema/personene/rogstad.pdf

Reistad, G. R. (2011). Første dame – Anna Rogstad på Stortinget 1911. Norsk Kvinnesaksforening.
Hentet fra:

Reistad, G. R. (2011). Ingen enslig svale. I Kvinnesaksnytt – 1 – 2011. (s. 21-22).
Hentet fra:

Rolstad, Kari og Førde, Britt (1983). Kvinner og politikk. - Oslo : Likestillingsrådet. - 31 s. : ill

Skard, T. (2011). Anna Rogstad: Lærer, kvinnesaksforkjemper og politiker. I Særtrykk om Anna Rogstad.
Hentet fra: http://www.stemmerett.no/tema/personene/rogstad.pdf

Skard, T. (2011). Anna Rogstad markeringen: Kvinnesakskvinne og politiker. ). I Kvinnesaksnytt – 1 – 2011. (s. 18-21).
Hentet fra:

Stuksrud, Brit. Arbeidet for kvinnestemmeretten i Sandefjord. Sandefjord : Sandar historielag, 2013. - 7 s. ill.

Syvertsen , Sigrid (1934). Arbeiderpartiets kvinnebevegelse i Norge. - Oslo : Det norske arbeiderpartis forlag. - 75 s. : ill.

Syvertsen , Sigrid og Thorleifsen , Thina (1960). Kvinner i strid : historien om Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. - Oslo : Arbeidernes opplysningsforbund. - 332 s. : ill

Tangen, Kari Nerdrum. Tromsø led av L.K.S.F. medlemmenes arbeid for å oppnå stemmerett for kvinner i årene 1900-1913. Tromsø, 1977. - 214 s.

Thue, Inger-Johanne. Kvinnestemmerettsdebattene i Stortinget 1890-1913. Oslo : [I.-J. Thue], 1972. - 74 bl. Noter: Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1972.

Women's individual voting rights : a democratic requirement (2002). Congress of Local and Regional Authorities of Europe, Council of Europe. - Strasbourg : Council of Europe Publishing. - 58 s Noter: “Integrated project "Making democratic institutions work"”

Wahl, Tanja, Hegnes, Jannike Wehn & Vilberg, Gro. Stemmerettsjubileet 2013 : kampen for kvinners stemmerett. Oslo : Stortingets utredningsseksjon, 2013. - 30 s.

Forf.eller red. ikke angitt. Kvinner i arbeid og politikk. I: Arbeiderhistorie 2001. - Oslo : Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. - 255 s. ill.

Forf.eller red. ikke angitt. Overraskende nyhet om Anna Rogstad. (2011). I Kvinnesaksnytt – 1 – 2011. (s. 24-25).
Hentet fra:

Unionsspørsmålet

Mer materiale her:

Hjort. Norges Sag og Kvinderne / "Hjort".- I: Aftenposten, nr. 216, aftennummer, 15. april, 1905

Hjort. Norges Sag og Kvinderne.- I: Aftenposten, nr. 225, aftennummer, 19. april, 1905

M. J.. Norges Sag og Kvinderne : til Hjort.- I: Aftenposten, nr. 230, morgennummer, 23. april, 1905

Schulerud, Mentz. Året før året : 1904 - et av disse fjerne år fra "den gode gamle tid".- Oslo : Cappelen, 1979. - 240 s. : ill.

Schønheyder, Kristian. Kvinderne og Folkeafstemningen / K. Schønheyder.- I: Aftenposten, nr. 419, morgennummer, 2. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt
"Norges Sag og Kvinderne".- I: Aftenposten, nr. 226, morgennummer, 20. april, 1905

Forf.eller red. ikke angitt
Alle Kvinder.- I: Aftenposten, nr. 436, morgennummer, 11. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt
Klar Fremgangslinie.- I: Dagbladet, nr. 205, 1. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt
Kvindeorganisationernes Adresse.- I: Dagbladet, nr. 218, 15. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt
Kvinderne og Folkeafstemningen : fra Kvindesagsforeningens Bestyrelse.- I: Aftenposten, nr. 422, aftennummer, 3. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Kvinderne, Folket, Fædrelandet.- I: Dagbladet, nr. 211, 8. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Kvindernes Ja.- I: Dagbladet, nr. 227, 24. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Norske Kvinder.- I: Aftenposten, nr. 426, aftennummer, 5. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Norske Kvinder!.- I: Dagbladet, nr. 209, 5. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Opgjøret : fra Sverige.- I: Aftenposten, nr. 384, morgennummer, 14. juli, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Til Norges Storthing og Regjering.- I: Aftenposten, nr. 438, morgennummer, 12. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Til Norges Storting og Regjering.- I: Dagbladet, nr. 215, 12. august, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Til Sveriges Kvinder og dets Prester.- I: Aftenposten, nr. 385, aftennummer, 14. juli, 1905

Forf.eller red. ikke angitt. Unionskrisen inför Internationella kvinnorådet : en svensk kvinnoprotest.- I: Svenska dagbladet, nr. 242, 6. september, 1905

Biografier

Baugstø, Line. Camilla Collett: født Wergeland. Oslo : Cappelen Damm, 2013.

Elstad , Hallgeir. Kvinnelege prestar i Noreg - eit historisk riss. – Berg kommune URL:

Folkvord, Magnhild. Fredrikke Marie Qvam: Rabaldermenneske og strateg. Oslo: Samlaget, 2013.

Gamme, Anne. "Mandsstemmer har vi saa evigt nok af fra før" : perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge 1898-1913. Oslo : [A. Gamme], 2001. – 133 s. Noter: Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 2001. Katalogisert etter omslag.

Johnsen, Kirsten Wiik. Fredrikke Marie Qvam : hennes vei til organisasjonslivet : oppvekst og voksenliv før 1900. Trondheim : K.W. Johnsen, 2001. - 127 s. Noter: Hovedoppgave i historie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2001.

Møller Jensen. Emancipation som lidenskab: Camilla Collett i liv og værk: en læsning i «Amtmandens Døttre». Charlottenlund : Rosinante, 1987.

Steen, Ellisiv. Camilla Collett: om seg selv. Oslo: Den norske bokklubben, 1985.

Ørjasæter, Kristin. Camilla: Norges første feminist. Oslo: Cappelen, 2003.

Diverse

Koht, Halvdan (Red.). Norske brev - særlig fra 1905 - til Ann Margret Holmgren.- Oslo : Gyldendal, 1955. - 181 s. : ill.

Brevskriverne i 1905: F. M. Qvam, Sigurd Ibsen, Olaug Løken, Randi Blehr, Gunnar Knudsen, Olivia Berner, Carl Berner, Halvdan Koht, Dikka Møller, Antonie Løchen, Katti og Kai Møller