Noen fakta om kvinnerepresentasjon

 • Andelen kvinnelige stortingsrepresentanter økte fra 1 % i 1922 til 9 % ved valget i 1969.

 • Stortinget fikk sin første kvinnelige vararepresentant med Anna Rogstad i 1911.

 • Fra 1922 var Karen Platou fast innvalgt på Stortinget. Først i 1927 kom Arbeiderpartiet med Helga Olsen. Venstre stilte med sin første kvinne på tinget i 1965. De andre kvinnene kom enda senere.

 • Kirsten Hansteen (NKP) var den første kvinnen som i regjering. Hun satt i Gerhardsen sin samlingsregjering sommeren 1945. I regjeringa til Borten i 1965 var kvinneandelen på 13 %.

 • Aaslaug Aasland, var i 1948 den første kvinne som kunne styre over eget departement. Hun inntok Sosialdepartementet, og i de nærmeste 20 årene var kvinnelige regjeringsmedlemmer henvist hit eller til Familie- og forbrukerdepartementet. Og det var ikke før Elisabeth Schweigaard Selmer i 1965 inntok regjeringskontorene at et annet departement ble tildelt en kvinne. Hun fikk ansvaret for Justisdepartementet, som etter hvert ble en ny kvinnebastion.

 • Utnevningen av regjeringen Brundtland i 1986, førte kvinnerepresentasjonen opp i tidligere ukjente høyder. Hele 44 % av statsrådene var kvinner, og senere regjeringer har hatt omtrent like mange kvinner.

 • I 1981 ble Gro Harlem Brundtland Norges første kvinnelige statsminister.

 • Aasa Helgesen ble den første kvinnen som ble ordfører. Det skjedde på Utsira i Rogaland i 1925. Først i 1974 fikk Norge den første kvinnelige fylkesmannen i Eva Lodden, mens Åse Klundelien (Ap) var første kvinnelige fylkesordfører. Hun slapp til makten i Buskerud i 1983.

 • I 1993 ble Kirsti Kolle Grøndahl (Ap) den første kvinnen som ble president i Stortinget.

 • I 2001 ble Afshan Rafiq første kvinne med minoritetsbakgrunn på Stortinget. Samme år ble Gerd-Liv Valla første kvinnelige leder i LO og Aili Keskitalo ble første kvinnelige president i Sametinget.

 • I 2005 ble Kristin Halvorsen fra Sosialistisk Venstreparti Norges første kvinnelige finansminister.

 • Ved stortingsvalget i 2009 var kvinneandelen 39,6 prosent med 67 kvinnelige mandater.

 • Biskop Helga Haugland Byfuglien ble innsatt som den norske kirkes første kvinnelige preses i 2010. Hun ble fast preses fra 2011.

 • Etter valget i 2011 valget var 37,5 % av kommunestyrerepresentantene kvinner. Andelen kvinnelige ordførere var ca. 20%, dvs. en liten nedgang fra tidligere.

Kilder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2011). Tidslinje. Stemmerettsjubileet. Hentet fra:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, NRK

Statistisk sentralbyrå. (2010). Stemmeberettigede ere de norske borgere: Historisk utvikling i stemmerett, valgdeltakelse og valgte 1814–2009. Hentet fra: 
   
KILDEN Hundreårsmarkeringen